ایمیل خود را از 70 وب سایت انتخاب فرمایید. دفتر کل ایمیل ملا چهار دفتر فارسی و یک عربی دارد

دفتر کل ایمیل ملا


اشخاصی که پرونده یا رسید یا سند ایمیل و یا نرم افزار کتابخانه منزل خریداری کرده اند، با توجه به اختلالات در سیستم های ارتباطی می توانند رأسا بدون هماهنگی مراجعه نمایند.


https://yallah.ir و 

https://yallah.ir/farsi

دفتر کل ایمیل ملا دارای هفتاد دامنه برای خرید نشانی ایمیل است.

دفتر کل ایمیل ملا به پنج دفتر به شرح ذیل تقسیم شده است. 


1- دفتر باقرآن

http://baqoran.ir وبسایت 

http://addin.ir/ وبسایت

http://janami.ir/ وبسایت

http://ba-qoran.ir دامنه

http://i72.ir دامنه

http://hinur.ir/ دامنه

http://o72.ir/ دامنه

http://mufid.ir/ دامنه

http://alaly.ir دامنه

http://fouz.ir وبسایت

http://behresan.ir دامنه

http://buru.ir دامنه

http://filebar.ir دامنه

http://talak.ir دامنه
2- دفتر زرگو

http://zargo.ir وبسایت

http://racy.ir وبساست 

http://qesar.ir وبسایت

http://beres.ir پشتیبان وبسایت ملا mulla.ir

http://nayl.ir دامنه

http://nayini.ir دامنه

http://tikeh.ir دامنه

http://maaraz.ir وبسایت

http://vajd.ir وبسایت

http://ba72.ir وبسایت اطلاعیه محرم و صفر

http://ya5.ir دامنه

http://aldin.ir وبسایت  کتاب آنچه باید دانست

http://buro.ir دامنه 

http://azwaj.ir دامنه
3- دفتر بِهرس

http://behras.ir وبسایت

http://ya1.ir وبسایت

http://hobb.ir دامنه

http://boru.ir دامنه

http://inwr.ir دامنه

http://ohst.ir وبسایت انگلیسی  

http://emaile.ir دامنه

http://envan.ir دامنه

http://hipost.ir دامنه

http://beras.ir دامنه

http://7-2.ir دامنه

http://o40.ir دامنه

http://hizar.ir دامنه

http://ardhe.ir دامنه
4- دفتر عرفی

http://orfi.ir وبسایت 

http://almail.ir دامنه

http://itike.ir دامنه

http://ba5.ir وبسایت حدیث شریف کساء

http://khayr.ir دامنه

http://qarat.ir وبسایت 

http://dorha.ir دامنه

http://neyl.ir دامنه

http://orfy.ir دامنه

http://hidor.ir دامنه

http://o70.ir دامنه

http://borov.ir دامنه

http://bahname.ir وبسایت

http://foroshiye.ir دامنه

5- مکتب نائل العربیة  

http://nael.ir وبسایت

http://nayel.ir دامنه

http://naele.ir دامنه

http://saey.ir وبسایت 

http://addor.ir دامنه

http://alorf.ir دامنه

http://enqa.ir وبسایت 

http://haza.ir وبسایت

http://alayn.ir دامنه

http://zayf.ir وبسایت

http://onsa.ir وبسایت

http://qasire.ir دامنه

http://enni.ir دامنه

http://ennama.ir دامنه