ایمیل خود را از 70 وب سایت انتخاب فرمایید. دفتر کل ایمیل ملا چهار دفتر فارسی و یک عربی دارد

http://yallah.ir و 

http://yallah.ir/farsi

د فتر کل ایمیل ملا نایینی دارای 70 دامنه برای خرید نشانی ایمیل است.

د فتر کل ایمیل ملا نایینی به پنج دفتر به شرح ذیل تقسیم شده است. 


1- دفتر باقرآن

http://baqoran.ir/

http://ad-din.ir/

http://janami.ir/

http://ba-qoran.ir

http://i72.ir

http://ii72.ir/

http://o72.ir/

http://mufid.ir/

http://abdoh.ir

http://fouz.ir

http://behresan.ir

http://buru.ir

http://filebar.ir

http://talak.ir
2- دفتر زرگو

http://zargo.ir

http://135-214.ir

http://qesar.ir

http://beres.ir پشتیبان وب سایت وجد

http://nayl.ir

http://al-naeini.ir

http://zargv.ir

http://maaraz.ir

http://gherat.ir

http://ba72.ir اطلاعیه محرم و صفر

http://ya5.ir

http://aldin.ir  کتاب آنچه باید دانست

http://buro.ir

http://azwaj.ir
3- دفتر بِهرس

http://behras.ir

http://ya1.ir

http://hobb.ir

http://boru.ir

http://talac.ir

http://135214.ir

http://dorrha.ir

http://envan.ir

http://addeen.ir

http://beras.ir

http://7-2.ir

http://o40.ir

http://ba110.ir

http://ardhe.ir
4- دفتر عرفی

http://orfi.ir

http://al-din.ir

http://ba14.ir

http://ba5.ir حدیث شریف کساء

http://khayr.ir

http://qarat.ir

http://dorha.ir

http://neyl.ir

http://orfy.ir

http://filek.ir

http://o70.ir

http://borov.ir

http://bahname.ir

http://foroshiye.ir

5- مکتب نائل العربیة

http://nael.ir

http://nayel.ir

http://naele.ir

http://ya135.ir

http://qasire.ir

http://ya110.ir

http://macum.ir

http://haza.ir

http://alayn.ir

http://zayf.ir

http://onsa.ir

http://qasde.ir

http://enni.ir

http://ennama.ir